Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek

 1. A Szolgáltató adatai
  Rácz Beáta Fürge cselle apartman
  Székhelye: 8300 Tapolca Kazinczy tér 17. B 3/13.
  Adószám: 76820872-1-39
 2. Általános szabályok
  2.1. Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.
  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 3. Szerződő fél
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
  Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a lakást/apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  4.5. Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.
 5. Lemondási feltételek
  5.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 7. napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség.
  a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.
  b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
 6. Árak
  6.1. A lakás/apartman árát a lakás előszobájában található tájékoztató mappában és a honlapján kerülnek bemutatásra.
  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a lakás/apartman elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
  6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok az apartman honlapján kerülnek meghirdetésre
 7. Fizetés módja, garancia
  7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, az apartmanból történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
  7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
  a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
  b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
  7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
  a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég érkezési napján érvényes deviza árfolyamán történik.
  b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (Szépkártya stb.), melyek mindenkori aktuális listája a Ház honlapján található.
  7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő/Vendég felet terheli.
 8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  8.1. A Vendég a lakását/apartmanját az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
  8.2. Ha a Vendég a lakását/apartmanját az érkezés napján 10:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerülhet.
  8.3. Ha a Vendég a lakását/apartmanját az elutazás napján 12:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerül.
 9. Háziállatok
  9.1. Állatokat csak a Ház előzetes írásbeli beleegyezése alapján és adott esetben szabad behozni
  9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.
  9.3. A háziállat szobában történő elhelyezéséért a Szolgáltató külön megállapodás alapján díjat számít fel.
 10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott lakást/apartmant.
  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a társasházban lakókkal kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
  c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.
 11. Elhelyezési garancia
  11.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
  11.2. A Szolgáltató köteles;
  a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
  b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
  c) kedvezményes árú transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
  11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő/Vendég fél nem élhet.
 12. A vendég betegsége, halála
  12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel., illetve biztosít.
  12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
  12.3 Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.
 13. A Szerződő fél jogai
  13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt lakás/apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
  13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 14. A Szerződő fél kötelezettségei
  14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
  14.3. Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta, úgy lakásának/apartmanjának újranyitási költsége a vendéget terheli 50 Eur értékben.
  14.4 Lakásában/Apartmanjában minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.
 15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  A Vendég mindazon károkért, lakás/apartman eszközleltár hiányokért, és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 16. A Szolgáltató jogai
  Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az Apartman Házba magával vitt.
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
  A Szolgáltató köteles;
  a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
  b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató hibájából következett be.
  18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
  18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a lakásban, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltató felé, és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
  18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
  18.3 A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi lakás/apartman ár összegének a tízszerese, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.
 19. Titoktartás
  A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
  Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:
  – a Vendég be és kilépésekor videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a Ház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.
 20. Vis major
  Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.
 21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2020. június 1-től visszavonásig